Vasario mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

3-7

 

„S-Š ištark mus aiškiai“  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Respublikinis kūrybinis projektas Gardamo ir Degučių sk.

M. Žeimienė

 

3-7

 

IIa klasės mokinių technologijų darbų paroda.

Paroda

E. Naujokas,

B. Žvirblienė

 

3-7

 

Integruota savaitė

Integruota istorijos-geografijos savaitė 5-8 ir I-IV g. klasių mokiniams

M. Lidžiuvienė,

L. Šertvytienė,

Z. Kaminskienė

 

3-28

 

Tėvų atsakomybės ugdymas vaiko pažangos stebėjime.

Klasės mokinių tėvų susirinkimai

Klasių vadovai

 

4

 

„Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Respublikinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo įstaigų vaikų kalbos ugdymo projektas Degučių sk.

M.Žeimienė

 

4

14.00

Pagalbos mokiniui plano aptarimas ir vertinimas. Mokinių  lankomumo ir elgesio aptarimas.

VGK posėdis

D. Lengvinienė

 

4

8.00 – 11.00

Bandomasis anglų kalbos egzaminas (raštu)

Egzaminas

J. Beitienė

D. Naujokienė

 

4

9.00

,,Knygos kelias“

Edukacinė pamoka Hugo Šojaus muziejuje 7b kl. mokiniams

M. Lidžiuvienė

 

5

13.00-13.45

,,Ką žinai apie Lietuvą“

Proto  mūšis 5-7 kl. mokiniams miestelio bibliotekoje.

Z. Kaminskienė

L. Šertvytienė

M. Lidžiuvienė

N. Rimkienė

D. Bružienė

 

5

9.50 – 11.30

Geografijos olimpiada 6-7, I-IV kl.

Olimpiada

Z. Kaminskienė

 

5,12

14.00

Profesinis informavimas II klasių mokiniams ir jų tėvams

Konsultacijos

J. Vingienė,

J. Daugalienė

 

5

14.30

Tarpdalykinė integracija.

Nacionalinio pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimo galimybės

Metodinė diena

J. Beitienė,

L. Uselienė

dalykų mokytojai

 

6

8.00 – 9.40

Istorijos olimpiada 8, I-IV kl.

Olimpiada

L. Šertvytienė

M. Lidžiuvienė

 

6

 

„Knygų įvairovė“ ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Edukacinis prevencinis projektas Gardamo sk.

M.Žeimienė

S.Lidžiūtė

V.Mockienė

 

 

 

 

6

 

Karjera. Mokslas. Studijos

Išvyka II-IV kl. mokiniams

J. Vingienė,

II – IV kl. vadovai

 

7

8.00-9.40

Rusų kalbos olimpiada 7-8, I-II kl.

Olimpiada

G. Bartkuvienė

 

7

8.50- 9.40

Istorijos ir gamtos motyvai T. Lorenčienės kūryboje.

Susitikimas 5-6 kl. mokiniams

Z. Kaminskienė

L. Šertvytienė

M. Lidžiuvienė

 

7

9.50

 „Teisingas požiūris į draugystę“

Pamoka Degučių sk.

A.Budvytytė

 

7

17.00

Šimtadienis

Renginys

Ž. Daukšienė

 

10-14

 

„Draugystės“ paštas

Akcija

M. Žeimienė

I. Drūlienė

 

10-15

 

„Kad akys būtų sveikos“

Stendinis pranešimas

A.Budvytytė

 

10-17

 

Algimantas Baltakis – poetas, literatūros kritikas, vertėjas

Literatūros paroda, skirta rašytojo 90-osioms gimimo metinėms

R. Vingienė

K. Toliušienė

 

11

8.00-15.00

,,Kurkime geresnį internetą kartu!”,akcija skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai

 

Akcija 

R. Vingienė

K. Toliušienė

 

 

11-14

Lietuvių k. pamokos

Mokinių dailyraščio konkursas, skirtas Valstybės atkūrimo ir Gimtosios kalbos dienai

Dailyraščio konkursas bei paroda

Lietuvių kalbos mokytojos

 

 

11

10.45

Karo prievolininko pareigos ir teisės. Tarnybos būdai Lietuvos kariuomenėje

Paskaita III-IV kl. Mokiniams

J. Vingienė,

V. Bartušienė

 

11

14.55

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl. 

Tarpklasinės varžybos

B. Galinauskienė

 

12

14:45

I pusmečio aptarimas su dalykų mokytojais

Mokinių tarybos apskrito stalo diskusija

Mokinių  tarybos nariai

 

12

9.50 – 11.30

Dailės olimpiada 8 –I, II - IV kl.

Olimpiada

B. Žvirblienė

 

13

 

14.00

,,Gimtųjų žodžių apkabintas,/Aš gyvas kalboje“, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir rašytojo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo  metinėms paminėti

Netradicinė lietuvių k. pamoka miestelio bibliotekoje (6b, 7a kl.)

J. Daugalienė

L. Lengvinienė

Reg. Vingienė

K. Toliušienė

N. Rimkienė

 

13

8.00 – 12.00

Bandomasis anglų kalbos egzaminas (žodžiu)

Egzaminas

J. Beitienė

D. Naujokienė

 

13

 

„Mano mylimiausia knyga“, „Knygų kūrimas (4-7 m. vaikai), personažų spalvinimas (2-4m. vaikai).

Edukacinis prevencinis projektas Gardamo sk.

M.Žeimienė

S.Lidžiūtė

V.Mockienė

 

 

13

 

 „Gripas ar peršalimas“

Stendinis pranešimas Gardamo  sk.

A.Budvytytė

 

14

 

Žiemos sveikatiada

 

Sportinės varžybos

V. Lidžiuvienė

 

14

 

Vasario 16-oji 

Akcija,

dalyvavimas seniūnijos renginiuose

J.Daugalienė,

L. Šertvytienė,

Mokinių taryba,

neformalaus švietimo būrelių vadovai

 

14

 

Žiemos sveikatiada

 

 Išvyka į Šilutės sporto klubą ,,Oazis‘‘

 

 Z. Kungienė

 

15

9.50

 Infekcinės ligos ir asmens higiena

Paskaita 1-4 kl. mokiniams Degučių sk.

 A. Budvytytė

 

17

10.00

2019-2020 m. m. mokytojo veiklos anketos forma. 2020 m. išlaidų biudžetas. Dalykų ir dalykų kursų keitimo tvarkos aprašas

 

Direkcinės tarybos posėdis

L. Uselienė,

V. Bartušienė,

L. Kniukštienė

 

18

10.00

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  ir mokomų namuose mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas

VGK posėdis

D. Lengvinienė

M. Žeimienė

I. Drūlienė

 

18

10.00

Vaikų namų darbų ruoša

Paskaita Degučių skyriaus mokinių tėvams.

 M. Žeimienė

 

18

10.00

„Individualios mokinio pažangos fiksavimo būdai ir galimybės“

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės apskritojo stalo diskusija

V. Lidžiuvienė

 

 

19

10.00

2019 - 2020 m.m. I pusmečio rezultatų aptarimas

Mokytojų tarybos posėdis

L. Uselienė

 

 

20

11.20

,,Kaip stiprinti sveikatą“

Pamokėlė Gardamo sk. 1-4kl. mokiniams

A.Budvytytė

 

20

10.00

„Nesmurtinio bendravimo pagrindai“

Menų, technologijų, kūno kultūros, dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas

V. Rupainienė

 

20

 

„Suvokiu erdvę“

Dalyvavimas tarptautinėje švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų metodinių priemonių parodoje

M. Žeimienė

 

21

13.55

,,Kaip stiprinti sveikatą“

Pamokėlė I kl. mokiniams

A.Budvytytė

 

24

8.00 – 11.00

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ (rusų, anglų kalba, vokiečių k.)

Dalyvavimas tarptautiniame konkurse

J. Beitienė

D. Naujokienė

G. Bartkuvienė

R. Malinauskienė

 

24-28

 

Laiku ateik į pamokas.

Akcija 5-8 ir I-IV klasių mokiniams

D. Lengvinienė

 

25

 

14.40

Mokinio individualios pažangos tvarkos aprašo bei  formų tobulinimas.

Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas

J. Vingienė,

B. Galinauskienė,

J. Daugalienė

 

 

26, 27

 

Vidurinio ugdymo aprašo pristatymas mokiniams

 

Grupinė konsultacija

L. Uselienė

 

26

9.00-14.00

Anglų kalbos lygio nustatymo testas II kl. mokiniams

Testas

J. Beitienė

D. Naujokienė

L. Auksorienė

 

27

 

„Knygos diena“ grupės renginys

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Edukacinis prevencinis projektas Gardamo sk.

M.Žeimienė

S.Lidžiūtė

V.Mockienė

 

27

11.20

,,Burnos higiena“

Pamokėlė Gardamo sk. 1-4 kl. mokiniams

A.Budvytytė

 

 28

12.00

 

Istorija per muziką

 

Integruota pamoka (I-III kl.)

(istorija, muzika, lietuvių )

R. Vingienė

M. Lidžiuvienė

L. Šertvytienė

G. Matulienė

 

27

16.00

 Sėkminga vaiko socializacija

Visuotinis tėvų susirinkimas,  psichologės paskaita.

V. Bartušienė

J. Daugalienė

 

 

__________________________